Ochrana osobných údajov

/Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov2019-10-02T13:15:42+00:00

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

 1. Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

Občianske združenie Ľudová hudba Slančíkovci, Podkonice 143, 976 13,  IČO: 423 03 885, v mene ktorej koná  Ján Slančík (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli https://slancikovci.sk/ poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

 1. Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov, lehota na vymazanie a zverejňovanie.
P.č. Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OU Zverejnenie OÚ
1.  

 

 

Krátke videozáznamy z činností OZ (svadby, firemné akcie atď.)

 

IS marketing

 

Účelom spracúvania osobných údajov formou obrazového záznamu je spropagovanie a následná ukážka činnosti OZ.

 

 

 

 

v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

 

Po dobu 5 rokov

 

 

Webové sídlo prevádzkovateľa,

sociálne siete,

YouTube

 

 

2

 

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti)

 

IS uplatňovanie práv a dotknutých osôb

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

5 rokov od vybavenia žiadosti

 

 

 

Nezverejňujú sa

3  

i) meno, e-mail, krátka správa

 

ii) meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP,

 

 IS zmluvy

i) Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie OZ za účelom objednávky resp.  získanie informácií.

 

ii) Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu

 

 i) a ii) V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

 

i) 1 mesiac od prijatia e-mailu

 

ii) 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

Nezverejňujú sa

4  

meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

 

 

IS evidencia zástupcov zamestnancov odberateľov a dodávateľov

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

 

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

5  

 

 

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

 

IS účtovné doklady

 

Vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

 

10 rokov

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

6  

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje

 

IS E –shop

 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je predzmluvný  a zmluvný vzťah t.j. uzatvorenie  a plnenie kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  https://slancikovci.sk/ medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

 

Doba spracúvania OÚ je po dobu 10 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

7  

 

 

meno a priezviskom adresa doručenia, e-mail, telefonický kontakt, reklamácia

 

IS  reklamácie

 

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom

 

 

 

 

 

 

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

 

 

 

Doba spracúvania OÚ po dobu 10 rokov od vybavenia reklamácie.

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

8  

Meno, priezvisko, nick, fotografia, krátka správa   

 

IS referencie

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zverejňovanie  referencii za účelom propagácie OZ

 

 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

Po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu

 

Webové sídlo prevádzkovateľa,

sociálne siete,

YouTube

 

9 navštívené stránky na webových stránkach prevádzkovateľa a odkazujúci URL, dátum a čas návštev webových stránok prevádzkovateľa, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajiny a mesta), IP adresa, krstné meno alebo priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ďalšie typy OÚ závisí na spôsobe využívania primárnej služby zo strany prevádzkovateľa  

IS Zákaznícka podpora

 

 

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom https://www.slancikovci.sk/  do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a emailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame

 

 

 

 

 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

Doba spracúvania OÚ z livechatu je  po dobu 10 dní, potom sa OÚ automaticky vymažú.

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

 

 

 

 

 

anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný, Id, obsah profily užívateľov.

 

 

– web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

 

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

 

 

IS online prostredie

 

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach.

 

– prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dobu  2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

 

 1. TRETIE STRANY

3.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

3.2  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám, partnerom a podobne. OÚ dotknutej osoby sú spracovávane, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 5 Doba spracúvania.

 • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s.,
 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing),
 • INSTAGRAM (marketing),
 • YOUTUBE, LLC. (marketing),
 • TWITTER (marketing),
 • Smartsupp.com, s.r.o. (livechat)

 

 1. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

 1. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú.

 1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 1. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 1. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

 

 1.  BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Súhlas môžete odvolať – preklikom

 • Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 1. COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookie“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

11.3 Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke https://slancikovci.sk/môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookie tretích strán

Na stránkach https://slancikovci.sk/sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú kontrole https://slancikovci.sk/. Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. https://slancikovci.sk/nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto tretích strán.

11.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na https://slancikovci.sk/používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

ISID ySb–fRU4OJ0L1g1/AOJqHGxW_-bI4tUQS .youtube.com / 2021-03-07T09:07:48.615Z 40
CONSENT YES+SK.sk+V10+X .youtube.com / 2038-01-10T08:00:00.615Z 22
HSID A2xq10oUObQbQeFkk .youtube.com / 2021-03-07T09:07:48.615Z 21
LOGIN_INFO AFmmF2swRAIgUU68jF5z0OsrvBVYf6kGza5xreKytFkXUid6rN6xji0CIBFGCkA9Fpb7RVw6WijK3foH_zGhZz7cbBS67IpnUlEB:QUQ3MjNmeDVQN1dOMmRNY2xXSnFKUlRKNmhKeXMzMEFKejRtSzZhUml3MlJ4ZGFydThxZjQ5ME1QaFliNTRvX1ZSWG9qUTd1Y0FiNGJfY0hPTU40dUczZXVlVHllT2d2ZnpzdEtrTHQ0cS1fLU52c2ppRks3UE55dmdoYWYzWDY3eDQxdnN5dHZyaTdpVkFkS0w1c1lHTi1Td2Iyekx0NnFONzg1N3VCN3VpMXRkOGxiOHhCRW1r .youtube.com / 2021-03-31T07:11:07.885Z 355
PREF f1=50000000 .youtube.com / 2019-08-08T06:16:09.284Z 15
SAPISID pynbfuPTFn8t-TjM/AesYiVCH_HNucaXeY .youtube.com / 2021-03-07T09:07:48.615Z 41
SID KAeiIhI1U3q4oSZw9diXn173NHIB6oQwSP4dsBOlCl-olLtbRVEyjx6LANpJJbCstpWcpQ. .youtube.com / 2021-03-07T09:07:48.615Z 74
SIDCC AN0-TYveMsV_ZxmvoVK9B12f0gmV150ozHVnRLOP2-1OJi3sSD4UVONeYMC6l6R-IVdPSycF .youtube.com / 2019-07-10T13:19:31.720Z 77
SSID AJkU-oHIerQqBoUgN .youtube.com / 2021-03-07T09:07:48.615Z 21
VISITOR_INFO1_LIVE 6BBJqWfhsRA .youtube.com / 2019-06-05T18:23:09.284Z 29
YSC turu-ozO8FY .youtube.com / N/A 14
ssupp.chatid null .slancikovci.sk / N/A 16
ssupp.vid TU6Xa85qjw .slancikovci.sk / 2019-10-08T13:19:30.000Z 19
ssupp.visits 1 .slancikovci.sk / 2019-10-08T13:19:30.000Z 13

 

 1. MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti: Ľudová hudba Slančíkovci

sídlo:   Podkonice 143, 976 13

IČO:    423 03 885

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo.: ludovahudba@slancikovci.sk

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018 OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.